Telefon: ​29 36 00 79

Til Sagsbehandleren

Visitation af beboere til Hedegaard

Det private botilbud Hedegaard er godkendt efter Lov om Social Service jf. § 107, § 108 , 

§104 samt § 66,stk.nr.5.

Borgere, som visiteres til botilbuddet kan  samtidig visiteres til vores dagtilbud, som er oprettet efter Lov om social service § 104.

For at vi kan vurdere, om en mulig beboer tilhører vores målgruppe, har vi brug for oplysninger om:

 • Alder

 • Aktuel situation

 • Adfærd og udfordrende adfærd

 • Eventuelt misbrug

 • Eventuelle psykiatriske problemstillinger

 • Eventuelle domsforhold

 • Social baggrund

 • Tidligere behandlingserfaringer​

Sådan visiteres beboere til Hedegaard

 1. Kommunen ringer eller skriver til os vedrørende visitation af en borger.

 2. Hvis ledelsen på Hedegaard umiddelbart skønner, at borgeren tilhører målgruppen, beder vi kommunen sende uddybende journalmateriale.

 3. Ledelsen på Hedegaard gennemlæser journalmaterialet.

 4. Vi holder møde med sagsbehandler fra kommunen, tidligere kontaktpersoner og andre relevante fagpersoner.

 5. Ledelsen fra Hedegaard og evt. en personalerepræsentant møder borgeren. Da borgere, som tilhører Hedegaards målgruppe, ofte har været udsat for mange svigt og afvisninger, søger vi så vidt muligt at møde borgeren i hans eller hendes dagligdag uden at borgeren nødvendigvis ved, at vi skal vurdere om han passer ind på Hedegaard.

 6. Ledelsen på Hedegaard afgør, om borgeren kan visiteres til Hedegaard, og om det skal ske på almindelige vilkår, eller der skal aftales særlige præmisser mellem kommunen og Hedegaard.

 7. Personalet på Hedegaard orienteres om visitationen, og kommunen orienterer borgeren.

 8. Den kommende beboer besøger Hedegaard sammen med pårørende og/eller kontaktpersoner, og vi aftaler en konkret indslusningsplan.

Før indflytningen aftaler vi mål for anbringelsen. Vi holder opfølgende møder hvert halve år, hvor alle relevante parter deltager. For beboere med en foranstaltningsdom vurderer vi også risikoen for recidiv.

​Forplejning på Hedegaard

Kommunerne fastsætter beboernes  betaling af kost, husleje og forbrug.
For unge under 18 år afholder kommunen udgifterne til husleje, kost, fritidsaktiviteter udenfor botilbudet, etablering og lommepenge.

​I Hedegaards budget, budgetterer vi med følgende satser. 

 • Husleje: 2.220 kroner

 • Kost: 2.010 kroner

 • Forbrug: 710 kroner​​

Kontakt os hvis du har spørgsmål

Er du i tvivl om, hvorvidt en borger tilhører vores målgruppe, så henvend dig alligevel. Vi medvirker meget gerne til at finde alternative løsninger.

Et ophold på Hedegaard inkluderer to årlige ture uden for huset, samt behandlings- og afklaringsture hvis det skønnes nødvendig. Ring for yderligere information om pris pr. måned for bo- eller dagtilbud.

Henvendelse vedr. visitation skal ske til:

Hanne Højgaard, eller Elisabeth Bakkensen

Telefon 29 36 00 79

Mail:info@botilbudhedegaard.dk

Adresse: Holstebrovej 92, 6900 Skjern

​​

Den første tid på Hedegaard

Som udgangspunkt begynder opholdet på Hedegaard med en indslusnings tur. Typisk tager den nye beboer, kontaktpersonerne og en repræsentant fra ledelsen på Hedegaard i sommerhus tre til fem dage. Formålet med turen er at knytte en tæt kontakt mellem kontaktpersoner, personalet og beboeren inden selve indflytningen, således at den første og stærkeste tilknytning bliver mellem beboer og personale og ikke til andre beboere.

Desuden bruger vi turen til at forklare de regler og rammer, der gælder på Hedegaard samt lave aftaler med beboeren om reaktioner og handlemåder, for eksempel hvad vi skal gøre, hvis han eller hun reagerer voldsomt eller voldeligt.

De første dage på Hedegaard går ofte med at indrette værelset og vænne sig til husets rytme og struktur. Når beboeren så er flyttet ind, tilstræber vi at han eller hun begynder i dagbeskæftigelse – enten her på stedet eller hos nogle af vores lokale samarbejdspartnere.

Senest en uge efter indslusningen evaluerer vi forløbet. Kontaktgruppen følger op på indslusningen sammen med beboeren den første hjemmedag efter næste personalemøde, og vi gemmer erfaringerne anonymt på computeren.


Når beboeren forlader Hedegaard

Når en beboer skal flytte, tilpasser vi altid udslusningen til den enkelte beboers behov, forudsætninger og fremtidig boform.

Vi søger så hurtigt som muligt at skabe en kontakt til det fremtidige bosted. Vi holder møde og aftaler, hvordan flytningen skal forløbe. Vi tilbyder altid hjemmevejledning som efterværn efter et ophold på Hedegaard.

Vi lægger stor vægt på, at beboerne føler sig velkommene, også efter at de er flyttet fra Hedegaard. De kan altid både ringe til os og komme på besøg.

Ved fraflytning evaluerer vi opholdet, og vi samler erfaringerne og gemmer dem anonymt på computeren.​

èn ledig plads
27-06-2019
Vi har pt. èn ledig plads
Læs hele nyheden
Hedegaard har nu til huse to steder.
01-11-2018
Vi har lejet et stort hus på adressen Industrivej i Skjern .
Læs hele nyheden
Foredragsholder om
01-08-2018
Vil i høre et spænde foredrag om " det at bo på et bosted", så kommer èn af beboerne på Hedegaard gerne og giver et oplæg.
Læs hele nyheden

Selvejende Institution Hedegaard​

CVR: 30293363 

Holstebrovej 92

6900 Skjern​

Telefon: 29 36 00 79

E-mail: info@botilbudhedegaard.dk​​